Carta de Serveis

Dades de contacteUIB google Palma Ubicació de Mallorca

Adreça: Edifici Antoni Maria Alcover i Sureda, campus universitari, ctra. de Valldemossa, km 7.5  07122 Palma

Telèfon: 971 17 26 38

Adreça electrònica: campusextens@uib.es

Horari d’atenció al públic: de 8 a 15 h

 

Objectius del servei

Missió

Campus Extens UIB Virtual és un servei de la UIB creat amb la finalitat de:

 • Donar suport a la implantació d’estudis universitaris de la Universitat a les illes de Menorca i Eivissa i Formentera i desenvolupar, paral·lelament, un sistema d’ensenyament semipresencial mitjançant l’ús de les TIC
 • Actualment, els objectius generals derivats d’aquestes finalitats es poden concretar en els següents:
  • Ajudar el professorat i l’alumnat de la UIB pel que fa a l’ús de les TIC en els processos d’ensenyament-aprenentage
  • Mantenir el nivell de qualitat en les prestacions del servei d’acord amb els canvis constants derivats del desenvolupament en l’àmbit de les TIC aplicades a l’educació superior

Visió

 • Ser un referent en l’àmbit de l’aplicació de les TIC a l’educació superior
 • Tenir una presència significativa en els fòrums i trobades relacionats amb els campus virtuals

Valors

Per tal d’oferir als usuaris un servei que doni la millor resposta a les seves necessitats, la nostra tasca es regirà en tot moment pels valors següents:

 • Compromís amb la qualitat
 • Capacitat d’innovació
 • Professionalitat
 • Eficàcia i eficiència
 • Capacitat d’adaptació

 

Serveis que es presten

 

 

Compromisos

 

 • Adaptar i millorar el pla de formació anual dirigit al professorat que participa en qualsevol de les modalitats de CE, d’acord amb les demandes i necessitats detectades
 • Revisar i mantenir actualitzada la pàgina web del servei amb regularitat, per tal d’oferir a l’usuari la informació adient
 • Donar una resposta ràpida i eficaç a l’usuari per tal de resoldre els dubtes plantejats en relació amb els aspectes tecnicopedagògics derivats de l’ús de la plataforma de teleeducació
 • Optimitzar l’organització i la gestió dels espais educatius a la plataforma Moodle
 • Agilitar el procés de sol·licitud de reserva de les aules de videoconferència
 • Oferir una atenció personalitzada al professorat de Campus Extens pel que fa a la realització de materials educatius multimèdia
 • Posar a l’abast de l’alumnat els materials complementaris aportats pel professorat al més aviat possible a través de Moodle
 • Administrar i mantenir la plataforma de teleeducació Moodle (assignatures, espais col·laboratius...)