Certificats

Certificació d’ús de les TIC com a element de millora i d'innovació docent


D’acord amb el que s'ha establert en el FOU 347 (acord executiu pel qual es regula l’activitat docent a les assignatures de les titulacions de grau), i tal com es va aprovar a la sessió ordinària del Consell de Direcció del dia 15 de maig de 2012, Campus Digital emetrà la certificació de l’ús de les TIC com a element de millora i d’innovació docent, per tal de reconèixer la seva especial dedicació al professorat que hagi demostrat aquests mèrits.

Aspectes que es valoraran per a l’obtenció del certificat:

 • Emprar les eines de comunicació per a la tutorització.

 • Posar a disposició de l'alumnat materials o recursos per facilitar la comprensió dels continguts (per exemple: articles, enllaços a documents, presentacions de l'assignatura, vídeos, altres materials multimèdia).

 • Utilització de diferents eines a través de la plataforma, per proposar activitats d'aprenentatge, fer-ne el seguiment i l'avaluació i fomentar la participació de l'alumnat.

Com es valoren aquests aspectes?

La valoració d’aquests aspectes es durà a terme d’acord amb l’ús que es fa de la plataforma Moodle (i d’altres possibles eines externes):

1. Utilització d’eines de comunicació

Les eines de comunicació afavoreixen la interacció entre el professor i l'alumne i, també, entre els estudiants; ens permeten, entre altres opcions, realitzar tutories electròniques individualitzades, notificar i comentar aspectes organitzatius de l’assignatura, resoldre els dubtes plantejats pels estudiants, etc. Les eines de comunicació que es tenen en compte per a la baremació són les següents:

  • Fòrum individualitzat per a tutories

  • Tauler d'anuncis i Fòrum general

  • Xat

La valoració d’aquest apartat es farà de la manera següent:

  • Per nombre de missatges enviats:
Entre 1 i 15 De 16 a 25 De 26 a 35 Més de 35
1 punt 2 punts 3 punts 4 punts


  • 1 punt per a cada eina diferent utilitzada

2. Activitats d’aprenentatge

Entenem per activitat d’aprenentatge aquelles propostes docents dirigides a l’alumnat i encaminades a l’adquisició de determinats continguts i a la consecució dels objectius establerts. Aquestes activitats s’han de dur a terme utilitzant alguna de les eines disponibles a Moodle, com per exemple:

  • Fòrum

  • Wiki

  • Glossari

  • Base de dades

La valoració d’aquest apartat es farà de la manera següent:

  • 1 punt per a cada activitat realitzada.

  • 1 punt per a cada eina diferent emprada. S’obtindrà un punt extra per a les eines de Base de dades i SCORM, per la seva major dificultat d’ús. 

3. Entrega d’activitats i avaluació

Es tracta de la utilització d’eines que tenen per finalitat l’entrega de treballs realitzats per l’alumnat o bé eines que permeten l’avaluació dels continguts adquirits.

  • Tasques

  • Qüestionaris

  • Taller

La valoració d’aquest apartat es farà de la manera següent:

  • 1 punt per a cada activitat realitzada.

  • 1 punt per a cada eina diferent emprada. S’obtindrà un punt extra per a les eines Qüestionaris i Taller, per la seva major dificultat d’ús. 

4. Recursos

a. Materials de continguts bàsics

Materials d’elaboració pròpia en què s’ofereix a l’alumnat el desenvolupament dels continguts de l’assignatura.

b. Materials d’ampliació

Materials complementaris que aprofundeixen en els continguts de l’assignatura, o que els amplien, els quals poden ser d’elaboració pròpia o aliena.

c. Format dels materials

Menys de 10, de 10 a 20, de 21 a 40, de 41 a 50, més de 50.

Tant els materials de continguts bàsics com els d’ampliació poden abraçar diversos tipus i formats: documents de text, enllaços a pàgines web, presentacions, animacions, vídeos, etc. La valoració d’aquest apartat es farà en funció de la quantitat de recursos que hi ha disponibles a l’assignatura:

Menys de 10 De 10 a 20 De 21 a 40 De 41 a 50 Més de 50
1 punt 2 punts 3 punts 4 punts 5 punts

 

5. Utilització d'eines externes a Moodle

Addicionalment també es tindrà en compte la utilització d'eines externes a Moodle amb una finalitat didàctica: totes aquelles eines web d’ús general, emprades de manera alternativa, amb una finalitat didàctica pel professorat (per exemple: blogs, xarxes socials, marcadors, etc.).

Es pot fer la sol·licitud corresponent a través d’UIBdigital. Per tal d’obtenir el certificat, s’ha d’aconseguir, almenys, una puntuació total de 15 per a les assignatures de 6 crèdits, i de 12 per a les de 3 crèdits. Un cop rebuda la sol·licitud, el servei de Campus Digital hi accedirà per revisar les dades que heu emplenat.

No se certificaran les assignatures corresponents a Treball Final de Grau i de Màster. Els espais per a aquestes s’utilitzen, bàsicament, per a la comunicació amb els alumnes, per tutoritzar i per a l’entrega dels treballs. Per tant, no són assignatures amb docència i, com a conseqüència, l’ús que es fa de les eines de Moodle, i d’altres, no compleix les condicions mínimes requerides.