Certificats

Certificació d’ús de les TIC com a element de millora i d'innovació docent

- Per a què un certificat d’ús de les TIC com a element de millora i d'innovació docent?
- Quins aspectes es tenen en compte per obtenir el certificat?
- Com es valoren aquests aspectes?
- Com sol·licitar el certificat

Per a què un certificat d’ús de les TIC com a element de millora i d'innovació docent?

D’acord amb el que s'ha establert en el FOU 347 (acord executiu pel qual es regula l’activitat docent a les assignatures de les titulacions de grau), i tal com es va aprovar a la sessió ordinària del Consell de Direcció del dia 15 de maig de 2012, Campus Digital emetrà la certificació de l’ús de les TIC com a element de millora i d’innovació docent, per tal de reconèixer la seva especial dedicació al professorat que hagi demostrat aquests mèrits.

Quins aspectes es tenen en compte per obtenir el certificat?

Aspectes que es valoraran per a l’obtenció del certificat:

 • Emprar les eines de comunicació per a la tutorització

 • Posar a disposició de l'alumnat materials o recursos per facilitar la comprensió dels continguts (per exemple: articles, enllaços a documents, presentacions de l'assignatura, vídeos, altres materials multimèdia).

 • Utilització de diferents eines a través de la plataforma, per proposar activitats d'aprenentatge, fer-ne el seguiment i l'avaluació i fomentar la participació de l'alumnat.

Com es valoren aquests aspectes?

La valoració d’aquests aspectes es durà a terme d’acord amb l’ús que es fa de la plataforma Moodle (i d’altres possibles eines externes):

1. Utilització d’eines de comunicació

Les eines de comunicació afavoreixen la interacció entre el professor i l'alumne i, també, entre els estudiants; ens permeten, entre altres opcions, realitzar tutories electròniques individualitzades, notificar i comentar aspectes organitzatius de l’assignatura, resoldre els dubtes plantejats pels estudiants, etc. Les eines de comunicació que es tenen en compte per a la baremació són les següents:

  • Fòrum individualitzat per a tutories

  • Tauler d'anuncis i Fòrum general

  • Xat

La valoració d’aquest apartat es farà de la manera següent:

  • Per nombre de missatges enviats:
Entre 1 i 15 de 16 a 25 de 26 a 35 més de 35
1 punt 2 punts 3 punts 4 punts


  • 1 punt per a cada eina diferent utilitzada

2. Activitats d’aprenentatge

Entenem per activitat d’aprenentatge aquelles propostes docents dirigides a l’alumnat i encaminades a l’adquisició de determinats continguts i a la consecució dels objectius establerts. Aquestes activitats s’han de dur a terme utilitzant alguna de les eines disponibles a Moodle, com per exemple:

  • Fòrum

  • Wiki

  • Glossari

  • Base de dades

La valoració d’aquest apartat es farà de la manera següent:

  • 1 punt per a cada activitat realitzada

  • 1 punt per a cada eina diferent emprada. S’obtindrà un punt extra per a les eines de Base de dades i SCORM, per la seva major dificultat d’ús. 

3. Entrega d’activitats i avaluació

Es tracta de la utilització d’eines que tenen per finalitat l’entrega de treballs realitzats per l’alumnat o bé eines que permeten l’avaluació dels continguts adquirits.

  • Tasques

  • Qüestionaris

  • Taller

La valoració d’aquest apartat es farà de la manera següent:

  • 1 punt per a cada activitat realitzada

  • 1 punt per a cada eina diferent emprada. S’obtindrà un punt extra per a les eines Qüestionaris i Taller, per la seva major dificultat d’ús. 

4. Recursos

a. Materials de continguts bàsics

Materials d’elaboració pròpia en què s’ofereix a l’alumnat el desenvolupament dels continguts de l’assignatura.

b. Materials d’ampliació

Materials complementaris que aprofundeixen en els continguts de l’assignatura, o que els amplien, els quals poden ser d’elaboració pròpia o aliena.

c. Format dels materials

Menys de 10 de 10 a 20 de 21 a 40 de 41 a 50 més de 50

Tant els materials de continguts bàsics com els d’ampliació poden abraçar diversos tipus i formats: documents de text, enllaços a pàgines web, presentacions, animacions, vídeos, etc.La valoració d’aquest apartat es farà en funció de la quantitat de recursos que hi ha disponibles a l’assignatura:

Menys de 10 de 10 a 20 de 21 a 40 de 41 a 50 més de 50
1 punt 2 punts 3 punts 4 punts 5 punts

 

5. Utilització d'eines externes a Moodle

Addicionalment també es tindrà en compte la utilització d'eines externes a Moodle amb una finalitat didàctica: totes aquelles eines web d’ús general, emprades de manera alternativa, amb una finalitat didàctica pel professorat (per exemple: blocs, xarxes socials, marcadors, etc.).

Com sol·licitar el certificat

Es pot fer la sol·licitud corresponent a través d’UIBdigital. Per tal d’obtenir el certificat, s’ha d’aconseguir, almenys, una puntuació total de 15 per a les assignatures de 6 crèdits, i de 12 per a les de 3 crèdits. Un cop rebuda la sol·licitud, el servei de Campus Digital hi accedirà per revisar les dades que heu emplenat.

No se certificaran les assignatures corresponents a Treball Final de Grau i de Màster. Els espais per a aquestes s’utilitzen, bàsicament, per a la comunicació amb els alumnes, per tutoritzar i per a l’entrega dels treballs. Per tant, no són assignatures amb docència i, com a conseqüència, l’ús que es fa de les eines de Moodle, i d’altres, no compleix les condicions mínimes requerides.