Què és per a aquest projecte una bona pràctica

En aquest nou escenari universitari es prioritza l'aprenentatge autònom de l'alumne i el desenvolupament de competències, els quals aspectes hem volgut ressaltar en la selecció de les bones pràctiques. Des d'aquesta perspectiva, una bona pràctica es caracteritza perquè:

   1. bolla Ha de ser transferible a altres assignatures, entorns o metodologies
   2. docents.

   3. bolla És produïda i/o gestionada pel professor mateix.

    bolla És una acció eficaç en el procés d'ensenyament-aprenentatge mitjançant
   4. l'ús de les TIC.

    bolla Possibilita al professor|tutor|docent recursos, eines i estratègies
   5. per desenvolupar la seva tasca docent en l'EEES a través de | mitjançant
   6. Campus Extens


    

   Amb l'objectiu d'organitzar aquestes bones pràctiques, s'ha elaborat clasificació que caracteritzen les bones pràctiques per la seva finalitat didàctica. S'identifiquen també les accions i els elements amb els quals el professor contribueix a aquesta finalitat.

 1. bolla Interactivitat més

  Possibilitat que té l'alumne de participar en el mitjà al qual s'enfronta i controlar-lo.

 2. bolla Continguts adequats (materials i recursos)més

  Posa a disposició de l'alumne materials didàctics elaborats o no pel professor, estructurats en unitats que en permeten una actualització ràpida i l'adaptació a diferents contextos d'aprenentatge.

 3. bolla Usabilitat més

  Atribut de qualitat que mesura quant fàcil li resulta a l'alumne interaccionar amb una interfície.

 4. bolla Afavoreix el treball autònommés

  Dinàmiques que permeten que l'alumne treballi en grup o individualment sense la presència del professor.

 5. bolla Dinamització del grupmés

  Pràctiques realitzades pel professor tutor, adreçades a potenciar la cohesió del grup i fomentar-hi la participació activa, les quals afavoreixen un clima de treball agradable i motivador

 6. bolla Estratègies d'avaluació mitjançant l'ús de la plataformamés

  Es posen en pràctica mètodes d'avaluació que afavoreixen l'aprenentatge significatiu de l'alumne, l'adquisició de competències, d'acord amb les directrius de l'EEES i que permeten que el professor constati els coneixements i les habilitats adquirits per part de l'alumne.

 7. bollaEstratègies per a l'aprenentatge actiumés

  Pràctiques que estimulen l'alumne a ser el protagonista del seu propi aprenentatge, i en les quals aquest construeix el seu propi coneixement

 

bona_pract veure fitxa tipus