Llista de pràctiques

Finalitat didàctica l estratègies per a l'aprenentatge actiu

Utilització del calendari per afavorir el treball autònom de l'alumne

kkkProfessor: Xavier Motilla


És una bona pràctica perquè... és una estratègia
Per...
potenciar l'aprenentatge autònom de l'alumne
A través de...l'ús del calendari de la plataforma Moodle

bona_pract veure fitxa completa

Ús de vídeo en l'adaptació d'obres literàries a altres mitjans

kkkProfessor: Antoni Artigues

És una bona pràctica perquè... aplica estratègies que fomenten l'aprenentatge actiu, l'alumne és protagonista del seu propi aprenentatge i construeix el seu propi coneixement
Per... fomentar la participació activa de l'alumnat
A través de... l'ús de recursos multimèdia que desperten la motivació dels alumnes davant de l'aprenentatge

bona_practveure fitxa completa

Webquesta com a estratègia metodològica d'aprenentatge actiu en entorns virtuals de l'educació superior

kkkProfessor: Josep Antoni Pérez Castelló

És una bona pràctica perquè... és una estratègia
Que possibilita que els alumnes treballin des de casa alguns dels continguts de l'assignatura que no era possible fer a classe, i que facin feina en grup i de manera col·laborativa per construir aquests continguts
A través de... webquesta

bona_pract veure fitxa completa