Llista de pràctiques

Àrees d'interès l vídeo

Ús de vídeo en l'adaptació d'obres literàries a altres mitjans

imgProfessor: Antoni Artigues

És una bona pràctica perquè... aplica estratègies que fomenten l'aprenentatge actiu, l'alumne és protagonista del seu propi aprenentatge i construeix el seu propi coneixement
Per... fomentar la participació activa de l'alumnat
A través de... l'ús de recursos multimèdia que desperten la motivació dels alumnes davant de l'aprenentatge

bona_practveure fitxa completa

Ús de vídeo per a l'explicació de continguts

kkkProfessora: Rosa de Ozollo

És una bona pràctica perquè... aplica estratègies que fomenten l'aprenentatge autònom
Que permet... que l'alumne sigui protagonista del seu propi aprenentatge
A través del... vídeo

bona_pract veure fitxa completa

El vídeo com a recurs per afavorir un clima de treball positiu

kkkProfessora: Maria Femenias

És una bona pràctica perquè... és una estratègia orientada a establir un primer vincle entre professorat i alumnat

Que permet... afavorir un clima de treball positiu i la participació activa

A través de... l'ús del vídeo

bona_pract veure fitxa completa