Estudis de grau

La majoria d’estudis que s’imparteixen a la UIB tenen assignatures a Campus Extens; cal destacar que aquesta participació és voluntària per part del professorat, que és el que decideix també la modalitat de participació.

Tenir l’assignatura a Campus Extens implica utilitzar les eines de què disposa la plataforma de teleeducació per al treball autònom, així com per realitzar altres activitats de manera síncrona i asíncrona; també permet la comunicació entre els estudiants i entre aquests i el professorat; i, a més, accedir al material que el docent creu oportú posar a la seva disposició de l'alumnat per treballar els continguts de la matèria.