Escoltar

Materials CD Illes

Per facilitar la preparació dels continguts de l’assignatura, Campus Digital posa a l'abast dels docents un seguit de plantilles per crear distints tipus de materials didàctics en format text.  Des del nostre servei proposam diferents tipus de materials:


Blocs temàtics

Els blocs temàtics consisteixen en unitats bàsiques de continguts que desenvolupen i guien l’aprenentatge d’una part concreta de l’assignatura, a fi de, d'una banda, consolidar i ampliar el contingut tractat a les classes presencials, i d’altra fomentar el treball autònom de l’alumnat.

És important que, en aquests materials didàctics, s’incloguin tots aquells elements que permetin la comprensió dels conceptes: esquemes, imatges, gràfics, taules, diagrames, etc. A més, és convenient que es relacionin els aspectes teòrics amb casos d’estudi o exercicis pràctics.

Des de Campus Digital oferim una plantilla per facilitar l’elaboració dels blocs temàtics:

Document d’ajuda per a l’elaboració dels blocs temàtics

Plantilla

Guia d’estudi

L’objectiu de la guia d’estudi és proporcionar a l’alumne totes les orientacions necessàries per a l’estudi dels continguts. Es recomana especificar què es pretén amb l’estudi dels temes i què és el que l'alumne aprendrà, a més d’indicar quins coneixements previs ha de tenir l'alumne per afrontar la resolució dels continguts i de quins materials i recursos disposarà per fer-ho.

Document d’ajuda per a l’elaboració de la guia d’estudi

Plantilla

Fitxa d’activitat

Mitjançant la plantilla de la fitxa d’activitat, el professorat podrà presentar les activitats que es duran a terme en l’assignatura. Podrà definir si són o no obligatòries, individuals o grupals, la temporalització que tindran, els criteris de valoració, etc., i així es facilitarà a l’alumnat la informació sobre el treball que ha de realitzar. Els tipus d’activitats que pot plantejar són: qüestionaris d’autoavaluació, exercicis per resoldre i també de resolts, casos pràctics, etc.

Document d’ajuda per a l’elaboració de la fitxa d’activitat

Plantilla

Cronograma

El cronograma és el document utilitzat com a eina de gestió del treball de l’alumnat, que inclou les activitats, els seminaris, les exposicions de treball, els exàmens, etc., amb les dates d’inici i finalització de cada una de les activitats que es duran a terme dintre del període de durada de cada assignatura.