Ensenyament invers amb blog i mini exàmens

Foto de l'autor d'aquesta experiéncia

Després de quatre anys d'aplicació de la metodologia d'ensenyament invers, explic les tres condicions per adoptar-la i com les duc a terme en la meva assignatura:

  1. Que els coneixements i les competències de l'assignatura s'adquireixin millor amb exercicis a l'aula que amb lliçons magistrals: preparació d'exercicis grupals per al seu plantejament i execució a classe
  2. Que hi hagi una manera eficient que l'estudiant adquireixi uns coneixements bàsics abans de cada classe: inadequació dels manuals, creació d'uns apunts breus juntament amb un blog de casos, planificació setmanal de la lectura que s'ha de fer
  3. Que es garanteixi que la (quasi) totalitat dels estudiants arriben a classe amb els coneixements bàsics adquirits: execució d'un mini examen a l'inici de cada classe

 

Participant: Santiago José Cavanillas Múgica

Estratègia: Exposició d’experiències docents: Classe inversa (Flipped Classroom)

Destinataris: docents de l’ensenyament superior

Data de presentació: 1 de febrer de 2019