Implementació i avaluació d'una «game-based learning activity» per fomentar la participació i l'aprenentatge a l'aula. Experiències a Grau i Postgrau

Foto de l'autor d'aquesta experiéncia

El joc és una eina d'aprenentatge que, a l'aula, incentiva l'aprenentatge formatiu dels alumnes. Hem implementat una «game-based learning activity» (GBL) basada en plataformes d'aprenentatge virtuals disponibles de manera gratuïta, per promoure la dinamització de les tutories en grup en assignatures de laboratori, i avaluat el grau de satisfacció així com, objectivament, l'impacte en el nivell de coneixement assimilat per l'alumnat.

Es desenvolupà un banc de preguntes utilitzant la plataforma Kahoot sobre els continguts de l'assignatura. Durant dos cursos acadèmics, just abans de la prova d'avaluació, s'implementà en dues sessions opcionals de tutories en grup l'activitat GBL (20 preguntes per sessió). La majoria de l'alumnat assistí almenys a una sessió (82 de 92 alumnes). La prova d'avaluació va consistir en dues parts equivalents: una reforçada amb l'activitat GBL i l'altra no. Es va fer també una enquesta de satisfacció a l'alumnat. Els resultats de l'avaluació es compararen amb els obtinguts en cursos anteriors i amb les opinions de l'alumnat sobre l'activitat docent del professorat recollides pel Servei d'Estadística i Qualitat de la UIB (SEQUA).

La valoració global de l'alumnat sobre l'activitat GBL va ser molt bona, els motivà i ajudà en el seu procés d'aprenentatge, i augmentà el dinamisme de les sessions en comparació amb una tutoria grupal convencional. Els resultats de la prova d'avaluació mostraren que la participació en almenys una sessió augmenta de manera significativa la puntuació obtinguda, i és particularment significatiu en l'alumnat que obtingué una puntuació inferior a 7,5. D'altra banda, també milloraren les opinions de l'alumnat sobre l'activitat docent del professorat recollides pel SEQUA.

Aquests resultats reflecteixen la bona acceptació entre els estudiants i ens encoratgen a introduir les activitats GBL com eines per promoure la dinamització i l'aprenentatge a l'aula en assignatures de laboratori tant en Grau com en Màster.

Participant: Joan Ribot

Estratègia: Exposició d’experiències docents: Ludificació

Destinataris: docents de l’ensenyament superior

Data de presentació: 1 de febrer de 2019

Per a més informació 

I Jornades d'Experiències Docents (vídeos i podcasts)