Entrenant parlar en públic. Instruccions per perdre’n la por. Experiència docent en infermeria i fisioteràpia

Foto del autor de l'experiència

Parlar en públic és una habilitat social avançada que genera ansietat i por, tant en l'alumnat universitari com en la població general. La persona evita la situació i no s'hi enfronta cosa que en disminueix l'ansietat a curt termini, però sense resoldre el problema de la por de parlar en públic. Això pot ocasionar problemes de tipus acadèmic i professional. Des del curs 2009-10, a primer curs d'infermeria, s'han dut a terme seminaris teòrics pràctics en què els alumnes aprenen, i demostren el que han après parlant cada un d'aquests en el saló d'actes davant dels seus companys. Les professores avaluen, amb una rúbrica d'observació sistèmica (Escala ECO: escala d'avaluació de la competència oral), la actuació i proporcionen feedback individualitzat al final de la sessió, sobre la comunicació verbal i no verbal.  S'ha mesurat, prèviament, la confiança i la por de parlar en públic (PRCS 12) abans de l'actuació i després. Als alumnes amb més temor se'ls proporciona tutoria de suport addicional individualitzada. Els alumnes se senten satisfets i la seva competència oral millora a l'hora de la defensa dels treballs en altres assignatures i també en el Treball de Fi de Grau (TFG), i manifesten sentir-se més segurs, augmenten la seva autoeficàcia percebuda, l'autoestima, l'autoconeixement, l'autosuperació i confiança per parlar en públic.

ParticipantAntonia Pades

Estratègia: Exposició d’experiències docents: Parlar en públic i tutories entre iguals

Destinataris: docents de l’ensenyament superior

Data de presentació: 1 de febrer de 2019

Per a més informació 

I Jornades d'Experiències Docents (vídeos i podcasts)