Modalitats

Tal com s’indica al FOU 347, a l’acord executiu que regula l’activitat docent a les assignatures de les titulacions de grau de 6 crèdits que actualment tenen una activitat presencial definida del 40 per cent (60 hores), els centres responsables les poden redefinir aplicant-los una activitat docent presencial del 30 per cent (45 hores) i una de no presencial del 70 per cent (105 hores).

Per aquest motiu, ja que la reducció de docència presencial s’ha establert per normativa, des del curs 2011-2012, hi ha una única modalitat, Campus Digital, que no permet augmentar aquesta reducció.

A excepció d’aquells plans d’estudis que es fan a les seus universitàries de Menorca i d'Eivissa i Formentera que participen de la modalitat Campus Digital Illes i que són impartides per videoconferència des de Palma.

Aquest tipus d’assignatures es fan de la manera següent:

ce illes

info ce illes

 

Pel fet d’haver de viatjar a les Illes, el professorat cobra un complement docent per seminaris i viatges. Ara bé, també hi ha la possibilitat de no cobrar el complement a canvi de tenir un associat, el qual o pot viatjar en lloc del professor titular o pot fer una altra assignatura, assignada a aquest professor, amb el mateix nombre de crèdits que correspondrien a l’assignatura de Campus Digital Illes.

Per a més informació sobre l’abonament corresponen a aquest complement, podeu consultar el FOU 337 (Acord executiu 9518).

  criteris

 

En el cas de les assignatures que pertanyen als estudis de Grau de Dret i Grau de Relacions Laborals, aquestes poden participar a la modalitat Campus Digital 50, la qual permet reduir la presencialitat fins un 50%:

 

criteris CE 50