Escoltar

Sol·licituds


Sol·licitud per activar assignatures a Aula digital

Al principi de juny s’obre el termini per activar les assignatures a Aula digital. Si és la primera vegada que impartiu una assignatura, heu d’emplenar la sol·licitud Incorporació d'assignatures. Si teníeu activada l’assignatura el curs passat i voleu mantenir-la, heu d’emplenar la sol·licitud Confirmació de continuïtat d'assignatures.

Podeu trobar aquestes sol·licituds a: UIBdigital, dins la secció Gestions i serveis > Sol·licituds > Disponibles

Incorporació d'assignatures

Confirmació de continuïtat d'assignatures

Sol·licitud del Certificat d'ús de les TIC com a element de millora i d’innovació docent

Tal com indica el FOU 347, a l’acord executiu que regula l’activitat docent a les assignatures de les titulacions  de grau, es podrà demanar un certificat en l’ús de les TIC com a element de millora i innovació docent, per tal de reconèixer la seva especial dedicació al professorat que hagi demostrat aquests mèrits.

Les persones interessades, en finalitzar cada semestre, han de fer la sol·licitud per al Certificat d'ús de les TIC com a element de millora i d’innovació docent. Podeu trobar aquesta sol·licitud a: UIBdigital, dins la secció Gestions i serveis > Sol·licituds > Disponibles.

Per a més informació

Sol·licitud de reserva de videoconferència

Tot i que l’ús de les aules de videoconferència estigui assignat a la docència d’estudis de Grau i Postgrau, tota la comunitat universitària, de manera excepcional, pot gaudir d’aquest sistema per dur a terme activitats diverses (reunions, seminaris, postgraus, etc.).

Per fer-ho, heu d'emplenar la Sol·licitud d’aula de videoconferència. Podeu trobar aquesta sol·licitud a: UIBdigital, dins la secció Gestions i serveis > Sol·licituds > Disponibles. Per poder ser acceptada, aquesta s'ha de fer, mínim, amb una setmana d'antelació.

Criteris per a la reserva de videoconferència

Sol·licitud de vídeos docents

Dins el marc de suport a la innovació docent s’ofereix al professorat la possibilitat de gravar vídeos per utilitzar-los com a material per a la seva docència.

Per sol·licitar aquest servei haureu d’emplenar la Sol·licitud de vídeos docents. Podeu trobar aquesta sol·licitud a: UIBdigital, dins la secció Gestions i serveis > Sol·licituds > Disponibles. Un cop fet això, s’iniciarà el procediment per a la gravació d’aquests vídeos.

Descobreix els diversos tipus de vídeos docents que oferim

Sol·licitud de web assignatures

Com a docents de la UIB teniu la possibilitat de disposar d’un lloc web destinat a ubicar continguts didàctics, per utilitzar-los com a material de suport per a la docència. Així, aquests continguts estaran en obert, és a dir, seran accessibles a tota la comunitat d’Internet.

En el cas que estigueu interessats a tenir un espai, rebreu el suport necessari per part d’UIB Campus Digital per iniciar-vos en aquesta tasca. Heu d’emplenar la Sol·licitud de web assignatures. Podeu trobar aquesta sol·licitud a: UIBdigital, dins la secció Gestions i serveis > Sol·licituds > Disponibles.

Per a més informació

Sol·licitud de cessió de materials

En el cas que un professor deixi d’impartir una assignatura i vulgui cedir el material, recursos i activitats al docent que se’n farà càrrec el curs següent perquè l’utilitzi i, fins i tot, el pugui actualitzar, ha d’autoritzar Campus Digital que faci aquesta gestió. Per aquest motiu, el professor que fa la cessió del material ha d’enviar a Campus Digital aquesta autorització signada: Actualitzacions i cessions de materials per canvi de professorat.

En el cas que no estigueu interessat a cedir el material, podeu enviar un missatge a suport.professors@uib.es.

Sol·licitud de material en català i castellà

Els professors interessats a tenir el material de la seva assignatura en català i castellà han d’enviar a Campus Digital aquesta autorització signada: Sol·licitud de material en català i castellà.