Seminaris a les seus i com resoldre les possibles incidències que puguin sorgir


Enviament dels exàmens a les seus universitàries

La realització dels exàmens dels estudis que s’imparteixen a les seus universitàries ha quedat regulada per l’acord executiu del dia 31 de març de 2009, FOU 310 (vegeu annex 2).

Si opteu per demanar vigilància del vostre examen a les seus (segons l’article 3.2), us preguem que reviseu l’esmentat acord, ja que la recepció dels exàmens a les seus s’ha de fer

segons l’article 4 que preveu l’emplenament de l’annex que s’ha d’adjuntar al model d’examen.

Podeu enviar els exàmens per correu electrònic a les adreces següents: e.menorca@uib.es i e.eivissa@uib.es.

Pagament de les despeses dels viatges

La persona de referència per al pagament de les despeses dels viatges és:

Mar Mayor

Vicerectorat d’Economia i Infraestructures

Son Lledó

mar.mayor@uib.es

Tel.: 971 17 30 12

El sistema que s’ha de seguir per cobrar les despeses dels viatges per impartir classe a les seus universitàries d’Eivissa i Menorca és el següent:

Una vegada fet el viatge, heu d’enviar-ne els justificants (tiquets de taxi, pàrquing i targetes d’embarcament) a Mar Mayor. Un cop rebuda la nota de despesa, l’heu d’emplenar amb les dades, la data i la signatura i l’heu d’enviar per correu intern a Mar Mayor.

El pagament es pot fer de diverses maneres:

 • Amb un xec, que heu d’anar a cercar al vicerectorat, una vegada que hagueu rebut el correu dient que ja està preparat.
 • A través de transferència electrònica, aquesta modalitat està pensada per afavorir-ne el cobrament, ja que permet l’ingrés de la quantia directament al vostre compte, automàticament. Per acollir-vos a aquesta modalitat heu d’emplenar el document Dades bancàries per transferència electrònica, que trobareu a la secció Sol·licituds del portal de Campus Extens, amb les vostres dades i enviar-lo a Mar Mayor.

Canvi o anul·lació de seminari a les seus

Per canviar el dia de realització del seminari assignat a les seus amb antelació heu de seguir les passes següents:

 • Avís de canvi per part del professor al coordinador dels estudis implicats i a Campus Digital (Sandra Pons, tel. 971 17 28 14, sandra.pons@uib.es).
 • Proposta de dia o dies per part del professor
 • o coordinador a Campus Digital, una vegada que
 • s’hagi consensuat amb l’alumnat.
 • Campus Digital telefona a la Seu universitària implicada i es comenten els dies proposats.
 • S’informa l’agència de viatges del canvi, perquè enviï al professor la reserva modificada del vol.

Per anul·lar el seminari de manera immediata, ja sigui per pèrdua de l’avió, per sobrereserva, per anul•lacions, etc., heu de seguir les passes següents:

 • Us heu de posar en contacte amb Campus Digital per sol•licitar la resolució del problema el mateix dia del seminari.
 • En cas que, fora de l’horari d’atenció de Campus Digital, sorgeixi un canvi imprescindible en el viatge, us heu de posar en contacte amb l’agència de viatges i amb les seus: consergeria de Menorca tel. 971 37 90 12; consergeria d’Eivissa tel. 971 39 80 20.
 • Per tal de cercar un dia alternatiu per fer el seminari, heu de seguir les mateixes passes que hi ha al canvi de seminari amb antelació.
 • Si s’opta per fer el seminari el mateix dia per videocoferència, Campus Digital cercarà una aula i ho comunicarà al professor.
 • Campus Digital avisa la Seu universitària de l’anul•lació del seminari i informa de la manera de recuperar-lo: aula de videoconferència el mateix dia o dia alternatiu.
 • Cada seminari no recuperat implica la pèrdua de la part proporcional del complement, com reflecteix el FOU 337 (Acord executiu 9518). La recuperació d’un seminari fent servir la videoconferència no se’n considera substitució.