Escoltar

Avalua la teva competència digital com a professor segons el Marc Europeu de Competència Digital per a Educadors (DigCompEdu)

El Marc Europeu de Competència Digital per a Educadors (DigCompEdu) té com a objectiu donar suport als professors en l'ús d'eines digitals per millorar i innovar en l'educació i, alhora, motivar-los per dur-ho a terme.

Per a això ofereix un instrument d'autoavaluació en línia, que es basa en les 22 competències digitals definides per DigCompEdu, amb la finalitat que cadascú reflexioni sobre quina utilització fa de les tecnologies digitals en l'educació.

El Marc Europeu de Competència Digital per a Educadors s’adreça als educadors de tots els nivells de l’educació, des de la primera infància fins a l’educació superior i pretén ser un marc de referència en competències digitals.

Conscients que els canvis tecnològics exigeixen als professionals docents un conjunt de competències i estratègies digitals, DigCompEdu identifica 6 àrees de competències diferents, i, n’hi agrupa un total de 22.

D’acord amb la documentació que ofereixen a través de la web, les àrees que es tenen en compte són:

Àrea 1: entorn professional

Àrea 2: fonts, creació i distribució de recursos digitals

Àrea 3: administrar i orquestrar l’ús d’eines digitals en l’ensenyament i l’aprenentatge

Àrea 4: eines i estratègies digitals per millorar l’avaluació

Àrea 5: utilització d’eines digitals per apoderar els estudiants

Àrea 6: facilitar la competència digital dels alumnes

A la imatge següent podem veure les competències digitals, agrupades en cada una d’aquestes àrees:

Visión general del marco DigCompEdu. Recuperat de: https://ec.europa.eu/jrc/sites/jrcsh/files/digcompedu_leaflet_es-nov2017pdf.pdf

A partir d’aquest marc teòric, també construïren una eina per a l’autoavaluació en línia, amb la finalitat que cada professional docent reflexioni sobre l’ús que fa de les tecnologies digitals en l’educació superior i que pugui identificar-ne les fortaleses i debilitats.

Es tracta d’un qüestionari amb 22 elements representatius de les 22 competències, el qual està organitzat d’acord amb les 6 àrees identificades, i també té en compte el tipus d’educació: primària, secundària o superior.

Estàs interessat a conèixer les teves competències digitals com a professor universitari? Fes clic aquí!

Per a més informació

Propuesta para un Marco Europeo para la competencia digital del profesorado (DigCompEdu)

Comparativa Marco Competencia Digital Docente (INTEF. Versión Octubre 2017) y Marco Europeo DigCompEdu (JRC-Sevilla. Versión Diciembre 2017)

Imatge 1. Visió general del marc DigCompEdu [Figura 1]. Recuperat de: https://ec.europa.eu/jrc/sites/jrcsh/files/digcompedu_leaflet_es-nov2017pdf.pdf

Data de publicació: 26/03/2019