Motiva els alumnes i fomenta la participació a l’aula des dels dispositius mòbils amb Socrative!

Socrative és una eina ideada per ser emprada a l’aula, des dels dispositius mòbils, pot resultar molt útil per rebre informació en temps real de l’activitat dels alumnes i fomentar-ne la motivació i la participació.

Amb aquesta aplicació el professor podrà crear activitats, proves, competicions individuals i en grup, aules virtuals i rebre informació immediata sobre el que està passant a l’aula. I els alumnes també podran comprovar i fer un seguiment dels seus resultats en temps real.

L'aplicació, en la seva  versió gratuïta, ens permet crear una aula virtual i sessions fins a 50 participants; s'hi podran fer preguntes sobre la marxa, crear-hi competicions individuals o grupals i dur-hi a terme avaluacions formatives, compartir-hi qüestionaris amb codi d’accés i obtenir-ne informes.

En crear un compte d’usuari, a la web www.socrative.com, ens demanaran triar entre un rol com a professor o com a alumne. Igualment a l'hora de descarregar una aplicació per a un dispositiu mòbil, trobarem aplicacions específiques per als professors i per als alumnes,

Imatge que mostra els rols de l'eina

No cal que, els alumnes, es creïn un compte d’usuari per emprar l’eina; el professor sí que cal que s'hi registri i que s'hi creï un compte d’usuari. Es podrà accedir a l’aplicació des d'ordinadors de taula, portàtils, telèfons intel·ligents i tauletes.

Una vegada enregistrat, el professor podrà començar a crear diferents tipus d’activitats:

  • Examen: qüestionari de preguntes
  • Nave espacial juego: qüestionaris de preguntes en grups, equips o individuals amb temps limitat
  • Encuesta final: qüestionari amb rànquing de resultats

Imatge que mostra els diferents tipus d'activitats

Els tipus de preguntes que es poden afegir a les activitats i proves són:

  • Preguntes d’opció múltiple tipus test
  • Preguntes tipus vertader / fals
  • Preguntes on es demana una resposta breu

 Imatge que mostra els diferents tipus de preguntes

Un cop s’ha configurat l’exercici, el professor ha de seleccionar el mètode de lliurament de la prova als estudiants; això es pot fer de tres maneres:

Retroalimentación instantánea. Els alumnes responen les preguntes amb l’ordre que el professor ha definit i no es poden canviar les respostes. El professor pot supervisar, a la taula de progrés, les respostes enviades.

Navegación en abierto. Els estudiants poden respondre les preguntes en qualsevol ordre i canviar les respostes abans d’acabar el test. El professor pot supervisar el progrés, en una taula de resultats, en temps real.

Guiado por el profesor. El professor és qui controla la presentació del flux de preguntes i respostes. A mesura que el professor les envia, aquestes apareixen a l’alumne.

A continuació, els alumnes poden accedir a l’aula virtual amb el codi a través dels seus dispositius i interactuar amb el contingut en temps real o en diferit.

El professor pot seguir els resultats en directe o bé els pot revisar posteriorment, a través dels informes que es generen. Hi ha diferents opcions per visualitzar els informes i resultats de les activitats: arxiu d’Excel, en línia com a full de càlcul de Google, etc.

Podem usar l’eina en diferents moments i situacions a la’aula.

Abans de la classe: per avaluar els coneixements previs: el professor pot llançar un qüestionari abans d’iniciar la classe, per saber quins coneixements inicials tenen els alumnes, comprovar si han revisat algun material pendent i si l’han entès.

En acabar la classe: en finalitzar una classe, el professor pot enviar una pregunta en què l’alumnat hagi d’explicar què n'ha après.

Durant la classe: Socrative permet tenir informació al llarg de la classe o del curs dels coneixements assolits a les sessions.

  • Compressió lectora: les preguntes de vertader o fals poden servir per avaluar la comprensió lectora de l’enunciat, no només d’un coneixement concret
  • Opinió i debat: a través de preguntes breus, els estudiants poden expressar la seva opinió sobre un tema de debat, alhora que pot servir com a exercici d’assaig o de comentari de text
  • Durant la classe, es poden programar tasques per realitzar en grup, la qual cosa permet utilitzar els rànquings de puntuació com a motivació per a la superació personal
  • Creació de concursos entre diferents grups de classe

Aquest tipus d’eina afavoreix la participació, independentment de la capacitat de comunicació de l’alumnat, al mateix temps que fomenta que es respectin els comentaris dels altres, la privacitat i l’ús responsable de l’anonimat.

Per a més informació

Centre de suport de l'eina

Canal YouTube de l'eina

Blog de The flipped classroom. “Uso de la plataforma Socrative.com para alumnos de Química General” por María Verónica Frías, Christian Arce, Patricio Flores-Morales en Science

Data de publicació: Fri Nov 02 11:43:00 CET 2018