És necessari el consentiment dels alumnes per enregistrar una sessió de classe a través de videoconferència d'escriptori?

Per a la impartició de classes i sessions de tutories, el grup de treball de protecció de dades i la CRUE han considerat que, si el professorat està interessat en l'enregistrament del seu alumnat, aquest serà possible, sense consentiment previ dels assistents a la classe. Cal recordar que, ateses les circumstàncies excepcionals en què ens trobam, es considera assistència a classe accedir a un entorn digital.

Es tracta d'un enregistrament que efectua el docent, exclusivament, en l'exercici de la funció educativa i en aquest cas seria aplicable l'article 6.1.e) RGPD. Aquest tindria la seva legitimitat legal en l'activitat i formació docent prevista en la Llei orgànica d'universitats 6/2001, i sense utilització posterior per a altres finalitats, entre aquestes, la seva divulgació. En aquest sentit, les imatges només hauran de ser accessibles per als estudiants participants en aquesta activitat i per al professor corresponent. Si l'esmentat enregistrament pogués afectar el dret a l'honor, a la imatge o a la intimitat personal de qualsevol dels assistents, se'n requeriria el consentiment previ.

Per a consultes relacionades amb la protecció de dades, us podeu dirigir a la Delegada de Protecció de dades (DPO) <dpo@uib.es>.