Estratègia metodològica per a l'ensenyament en línia

Si voleu descarregar aquest consell en format PDF feu clic en aquest enllaç.

 

Recomanacions inicials

Recorda revisar la guia docent.

 • Una assignatura de 6 crèdits, té assignades, sense cap tipus de reducció, 60 hores de classe presencial. Les restants 90 hores d’activitats de treball no presencial per part de l’estudiant, ja les teniu especificades a la guia docent.
 • Les 60 hores de classe presencial, que també teniu especificada a la guia docent, s’ha de repensar de quina manera treballar-les, adaptar el que havies pensat, fer-ho d’una altra manera.

L’augment del treball autònom de l’estudiant s’ha d’entendre com una dinàmica d’estudi mitjançant Aula digital, així com l’ús d’eines digitals que ajudin a ensenyar i aprendre des de casa amb ordinadors o dispositius mòbils.

En aquest impàs, la tasca docent no presencial es compensarà amb la producció de materials d'estudi i el disseny de propostes d’aprenentatge que equivalguin al nombre total d’hores de cada assignatura.

Atesa la naturalesa d’aquesta modalitat en línia, és molt important que, per tal d'oferir una docència de qualitat, duem a terme una acció docent que cobreixi els següents aspectes de l’ensenyança: comunicació, orientacions a l’estudi, continguts, activitats, seguiment i avaluació.

Comunicació

En modalitats a distància cal tenir especial esment a:

 • Presència. Intentar que l'alumne sempre se senti acompanyat en el seu procés d'aprenentatge
 • Proximitat. Establir les pautes i els canals de comunicació que s'usaran des d’ara (fòrums, xat, sessions de tutoria per videoconferència d’escriptori...)

La finalitat de tot això és molt important. En aquest sentit, el professor hauria de:

 • Utilitzar Aula digital com a mitjà preferent de comunicació escrita amb l’alumnat per facilitar l’organització (l’arxiu i la recuperació) dels missatges
 • Respondre els alumnes en un màxim de 48 hores (en dies lectius)
 • Crear fòrums per a cada tema o activitat que proposem, per canalitzar i organitzar la comunicació amb l’alumnat.
 • Supervisar els fòrums i moderar-los
 • Fer intervencions periòdiques a fi d’incentivar el treball continuat de l’alumne
 • Emprar la videoconferència d'escriptori per a la comunicació amb l'alumnat, d'acord amb les condicions que estableixi el professor. Com a mínim es recomana estar disponibles en horari de les tutories presencials, a través d’aquesta eina.

Orientació per als alumnes

Els alumnes han de saber, en tot moment, com han de treballar l'assignatura. El professor ha de posar a la seva disposició, a través d‘Aula digital, els elements següents:

 • Instruccions, documents d’ajuda, explicacions als fòrums i tot allò que expliqui allò que volem treballar en aquest nou context. Cal explicitar el que volem fer, cóm ho farà l’alumne, els recursos que pot necessitar, com avaluarem i de quina manera puntuarem.
 • Cronograma, especificar els terminis d'estudi de cada tema o bloc temàtic i quan s'han de realitzar i entregar les activitats. Es pot emprar també el calendari d’Aula digital, com a eina addicional
 • Enviar missatges d’introducció i tancament de cada proposta, d’acord amb el cronograma establert, a més de missatges per recordar i dinamitzar l'estudi, com la realització de les activitats
 • Videopresentacions. Afavorim la nostra presència virtual, i principalment, aportam de manera clara a l’estudiant allò que volem treballar.
 • Tutories electròniques en línia. Utilitzar la videoconferència d'escriptori per a les tutories individuals, i també en petits grups. Podrem atendre:
  • dubtes sobre el funcionament de l’assignatura en general
  • consultes sobre propostes de treballs que s’han d’entregar
  • aclariments de cara a l’avaluació final

Materials d’estudi

Ens centrarem en l’elaboració de materials d’estudi per a compensar la restricció de les activitats docents presencials. Hi ha dues possibilitats:

 1. Elaborar un material original d'autoria pròpia. Podem aprofitar eines digitals que ens ajudin a construir i presentar els continguts .
 2. Treballar a partir de documentació diversa facilitada pel professor

Suggerim oferir a l’estudiant un conjunt d’elements que defineixin una proposta d’aprenentatge sobre aquests materials, tan si estem presentant un tema o bloc temàtic, o una proposta concreta. Aquests elements facilitaran a l’estudiant el seu treball autònom:

 1. Una videopresentació, o explicació al fòrum de l’assignatura, per tal d’introduir cada proposta.
 2. La guia d'estudi que expliqui allò que s’ha de fer, la manera de superar la proposta, les passes a fer, recursos a usar, i manera de puntuar, entre d’altres informacions necessàries.
 3. El material d'estudi. Tan podem elaborar material en format escrit com audiovisual o multimèdia (vídeo, aùdio, videopresentacions, presentacions interactives, mapes conceptuals interactius, etc.). L’oferta de materials en formats diferents afavorirà la comprensió i incentivarà el seu estudi.

Activitats

Utilitzar la plataforma com a vehicle per a la proposta d'activitats d'aprenentatge i retroacció amb els alumnes, més enllà dels fòrums i de les tasques. Això no exclou l’ús d’altres eines de treball en línia.

S'ha de facilitar una fitxa descriptiva de cada activitat on s’explicarà com s'ha de realitzar.

Seguiment i avaluació

Establir i facilitar les estratègies de seguiment i avaluació dels alumnes, perquè pugui realitzar amb èxit les propostes i alhora siguin conscients del seu grau d'aprenentatge. En aquest sentit ens centrarem en:

 • Atendre i resoldre els dubtes que puguin plantejar els estudiants
 • Disposar de fòrums específics pe a cada bloc/tema. D’altra banda, recomanam afegir fòrums per a activitats o altres propostes, complexes o bé de llarga durada, a fi d’afavorir-ne la supervisió i facilitar-ne la participació
 • Presentar i avaluar les activitats en un termini prudencial
 • Donar retroacció a les activitats revisades, per facilitar que l’alumne conegui el seu progrés
 • Plantejar activitats d’autoavaluació, com per exemple, qüestionaris, exemples d’exercicis o casos pràctics resolts, per practicar els continguts oferts, etc. A fi que l'alumne prengui consciència de quin és el seu grau d'aprenentatge
 • Establir, dins l'apartat corresponent de la fitxa, els criteris d’avaluació que es tindran en compte a cada activitat

Presentació de l’assignatura a la plataforma

L’aspecte visual de l’assignatura a Aula digital ha de ser clara i homogènia per facilitar a l’estudiant el seu estudi en línia.

Quan el professor treballi l'assignatura, ha de tenir cura de:

 • Seguir estil d’etiquetes i dels títols d’activitats i recursos
 • Mantenir un ordre igual entre seccions pel que fa a la distribució dels recursos/activitats/etiquetes