UIBuniversitat podcast


Saps que a la UIB pots elaborar podcasts educatius?

Des del gener de 2019 la Universitat disposa d’un canal de podcast a Spotify, anomenat UIBuniversitat, on qualsevol professor o professora que imparteixi classes a qualsevol estudi reglat de la Universitat pot penjar àudios educatius adreçats al seu alumnat.

Quin tipus de podcasts puc fer?

Monòleg

El docent parla tot sol davant del micròfon. Es pot gravar sota les indicacions del personal tècnic de Campus Digital o, també, es pot emprar la cabina d'àudio del Servei de Recursos Audiovisuals, si aquesta es troba disponible. L'ús d'aquesta cabina alenteix el procés de realització dels monòlegs, a causa del nivell d'ocupació que té.

Diàleg

Ofereix dues alternatives diferents:

 • Audiotutories. Consisteixen en un diàleg entre docent i estudiant, a manera de preguntes i respostes, sobre temes que sabem que són de difícil comprensió per a l'estudiant. Llavors, podem gravar àudios que responen a preguntes que sabem que tracten sobre qüestions difícils, i que molts d'alumnes, tot i tenir-hi dubtes, no s’atreveixen a demanar en públic.
 • Diàleg entre professionals. El docent té una xerrada amb un especialista o col·lega, en la qual tots dos ofereixen orientacions sobre un tema determinat, des de la seva experiència laboral i personal.

Conferència / taula rodona / jornades / seminaris

Els esdeveniments relacionats amb les assignatures de grau i postgrau poden ser publicats al canal de podcast UIBuniversitat, sempre que es compleixin les indicacions següents:

 1. El personal tècnic del servei Campus Digital no assisteix als esdeveniments per gravar-los. Els organitzadors de l'esdeveniment són els responsables de gravar‑lo: ho poden dur a terme ells mateixos, o poden fer una sol·licitud de gravació al Servei de Recursos Audiovisuals.
 2. Els responsables de l'esdeveniment han de passar l'àudio al format mp3 o wav. Si l'original dura més de quaranta minuts, s'ha d'enviar adjunt un missatge que indiqui en quin minut i segon s'ha de tallar l'àudio, a fi de dividir-ne les diverses parts en fraccions de no més de quaranta minuts cadascuna.
 3. Els responsables de l'esdeveniment han de gravar una introducció que expliqui de què tracta el dit esdeveniment, qui hi participa, quins capítols conté, etc.

Quina és la durada recomanada dels podcasts?

No hi ha una durada mínima de gravació, però sí que hi ha una durada màxima, la qual és d'uns cinquanta minuts; aquesta durada inclou la introducció i el cos del missatge. Hem d'aplicar aquest límit a causa dels condicionants tècnics de la plataforma que utilitzam.

Quines són les plataformes que la Universitat utilitza per difondre els podcasts?

Quin és el procediment per sol·licitar aquest servei com a professor de la UIB?

Sol·licitud

Aquest servei es pot sol·licitar des d'UIBdigital, dins Sol·licituds, a l'apartat de Vicerectorat de Campus Digital i Transmèdia, Podcast. S'ha de tenir present que qui ha de fer la gravació és el professor o la professora, des del seu propi mòbil.

 Procediment per sol·licitar aquest servei

La gravació de l'àudio

L'ordre de gravació recomanat és: primer, els continguts principals; després, una introducció als continguts principals.

Aquesta introducció hauria d’incloure la informació següent:

 1. Una pregunta atractiva, que capti l’atenció dels destinataris.
 2. El nom i els cognoms de la persona que fa la gravació.
 3. El nom de l’àrea de coneixement o la disciplina amb la qual es relaciona la gravació.

Informació sobre l'edició del podcast

Un cop feta la gravació, l'àudio, en format mp3 o wav, s'ha d'enviar per correu electrònic al servei de Campus Digital (a Antoni Martín o Isabel Torrandell).

A continuació, el podcast s'editarà seguint l'estructura següent:

 1. Introducció breu.
 2. Capçalera de la UIB (en el mateix idioma de la gravació). Si els interlocutors parlen en català i castellà, la capçalera de la UIB es posa en català.
 3. Continguts gravats.

Tot seguit, l'àudio s'exporta al format mp3 o wav. Per acabar, l’àudio editat es puja a la plataforma d'Anchor.fm i es comparteix als canals de distribució habilitats.

Amb quin suport tècnic puc comptar?

Des del moment en què fas la sol·licitud d’edició de podcast, pots posar-te en contacte amb el personal tècnic del servei de Campus Digital per a qualsevol aclariment; t'informaran del procediment que s'ha de dur a terme per gravar un podcast i publicar-lo al canal de Spotify de la UIB, i t'oferiran recomanacions per dur-ho a terme.