Les rúbriques a Aula digital

Un dels instruments per avaluar, de manera objectiva, de què disposam actualment, són les rúbriques. Aquestes també es poden utilitzar a Aula digital.

La rúbrica és un instrument d’avaluació, que consisteix en un conjunt de criteris relacionats amb els objectius d’aprenentatge i que s'empren per avaluar la tasca dels alumnes.

Utilitzar unes normes que els estudiants coneixen, ja que són públiques, fa que l’avaluació dels treballs dels alumnes sigui més objectiva i que sàpiguen amb antelació com seran qualificats.

Aquest instrument està disponible a Aula digital; concretament, és possible avaluar amb aquest sistema en les eines de Tasca i Taller; és el que s’anomena Qualificació avançada.

Emprar les rúbriques per avaluar una entrega de treball i, sobretot, un taller, permet:

  • Aclarir els objectius que es volen aconseguir amb l’activitat proposada
  • Facilitar l’avaluació, sobretot, a l’eina de taller on els alumnes s’han de puntuar entre ells
  • Tenir clar els criteris que s’empraran, ja que així es guanya amb objectivitat
  • Facilitar la retroacció als alumnes

En definitiva, és un instrument a tenir en compte per a l’avaluació dels treballs dels nostres estudiants. 

Per a més informació

Tasques. Manuals sobre Aula digital

Taller. Manuals sobre Aula digital

Qualificació avançada: rúbrica. Manuals sobre Aula digital

Com puc avaluar amb una rúbrica?

Data de publicació: 08/11/2019