Taula rodona sobre Flipped Classroom

Des de Campus Digital, us oferim un breu resum de la taula rodona, que tingué lloc dia 8 de maig, organitzada per l’Oficina de Suport al Docent (OSD), i que comptà amb la participació de professors de la nostra universitat interessats en el model d’ensenyament i aprenentatge Flipped Classroom. Tots els participants aportaren la seva experiència en les seves classes i discutiren sobre els elements que, per a ells, tenen rellevància per dur endavant un model on la participació dels estudiants és molt important

El debat es va iniciar amb la presentació dels assistents mitjançant dues preguntes clau:

Quins professors dels assistents fan Flipped? i Per què voleu fer Flipped?

Cal dir que la majoria dels assistents a la taula rodona duen a terme Flipped Classroom, i que coincideixin a dir que no hi ha un únic model, sinó que cada docent en fa una adaptació, que hi ha diverses variants que es poden implementar a classe...

Tots els assistents estan d’acord en el fet que volen innovar mitjançant aquesta metodologia; aquesta innovació permet millorar alguns aspectes de la docència, com són:

 • Augmentar la participació de l’alumnat
 • Afavorir-ne el rendiment i disminuir el grau de suspensos
 • Ensenyar amb més eficiència els alumnes i fer-los arribar de la manera més entenedora possible els continguts
 • Facilitar que l’alumnat faci el seguiment de l’assignatura des del primer moment i que els que en queden endarrerits puguin continuar-la a partir del material que tenen a Aula digital
 • Assegurar-se que els alumnes treballen les hores planificades com a hores autònomes a casa
 • Recompensar els estudiants que treballen a casa i que fan un seguiment continuat de l’assignatura

Però, sobretot, els docents volen sentir que les classes presencials estan ben aprofitades, que s’hi tracta el bessó dels continguts, durant les hores de coincidència en espai i temps amb l’alumnat.

Per tant, un dels principals beneficis que el professorat hi veu amb el model és que l’alumnat es prepara continguts a casa i hi fa exercicis programats, el que afavoreix que, a les classes presencials, es concentri més amb la resolució de problemes, solució de dubtes, debatre sentències, etc.

Durant el debat, va sorgir la qüestió que no sempre aquest model funciona; llavors, el més convenient, a partir de l’experiència dels professors assistents, és continuar amb aquest sistema, però adaptant-lo a les circumstàncies tant de l’alumnat com de la matèria.

Una altra idea que es va comentar va ser que, per dur a la pràctica Flipped Classroom, cal, el primer any, una reorganització total de l’assignatura i també la total implicació per part del docent per aprendre a:

 • Planificar les classes i la dedicació d’hores que destinaran a l’estudi, revisió o preparació i resolució d’exercicis
 • Produir, editar i publicar material de consulta (vídeos i material escrit, exercicis, etc.)
 • Elaborar un cronograma de l’assignatura
 • Fer, al llarg del semestre, diverses avaluacions parcials amb feedback dels alumnes i del professor

La recomanació que els professors, més experimentats, ofereixen a la resta de companys, és començar amb un tema concret i experimentar únicament amb una part de l’assignatura; ja que això permetrà comprovar les mancances i fortaleses per rectificar el proper curs.

També, s’ha fet referència a les estratègies d’avaluació. S’ha comentat que, amb la implantació d’aquest model, l’avaluació final és un element més a tenir en compte, però no l’únic. Així doncs, es va posar èmfasi en l'avaluació continuada, en el treball constant de l’alumne, en les seves intervencions, presentacions, resolució de problemes, etc.

Per acabar, cal destacar un punt clau que és la pràctica de la coavaluació, de cada vegada més estesa entre els professors i que ofereix beneficis, gairebé immediats, en el procés d’ensenyament i aprenentatge. Els alumnes, a més de resoldre el seu exercici i veure’n la solució, són capaços de corregir els problemes dels companys amb les rúbriques preparades i comprovar els seus propis errors i reflexionar-hi. La coavaluació és un procés llarg, però amb un nivell d’aprofitament molt alt, tot i que requereix la planificació del docent, perquè esdevingui una bona pràctica.

Els assistents al debat argumenten que Flipped Clasroom els ha aportat grans beneficis, tant a ells com als alumnes, i animen el professorat més reticent a començar a emprar-lo a poc a poc.

Com a conclusió, us resumim uns quants beneficis, que varen comentar els professors assistents a la taula redona, i que ja apliquen Flipped Classroom:

 • Els alumnes avantatjats han obtingut més bones qualificacions i els alumnes amb notes mitjanes han augmentat en nombre; en conseqüència, el percentatge d’aprovats és major
 • El fet de facilitar als alumnes materials, en formats diversos, i vídeos explicatius dels continguts, fa que poden llegir i visionar tantes vegades com calgui el contingut, els temes clau..., i que l’alumnat arribi preparat a les classes
 • La motivació i satisfacció del professorat, que practica Flipped Classroom, és major pel fet de sentir-se útil i perquè els alumnes agraeixen l’esforç realitzat

Us animam a continuar experimentant i innovant i assistir a properes convocatòries de les quals l’OSD us informarà.

Per a més informació

Vídeos i podcasts de les I Jornades d'Experiències Docents 

Data de publicació: 24/05/2019