Certificats

Certificació d’ús de les TIC com a element de millora i d'innovació docent a Campus Digital


D’acord amb el que s'ha establert en el FOU 347 (acord executiu pel qual es regula l’activitat docent a les assignatures de les titulacions de grau), i tal com es va aprovar a la sessió ordinària del Consell de Direcció del dia 15 de maig de 2012, Campus Digital emetrà la certificació de l’ús de les TIC com a element de millora i d’innovació docent, per tal de reconèixer la seva especial dedicació al professorat que hagi demostrat aquests mèrits.

Aquest certificat és el resultat d’una valoració objectiva de l’ús de les TIC a la docència, posant especial èmfasi en la quantitat i diversitat de les eines que s’usen dins Aula digital. Les activitats que no tenguin ni ús ni registre no formaran part del recompte per a l’obtenció d’aquest certificat. De la mateixa manera, aquells recursos (documents, enllaços…) que no estiguin visibles per als estudiants entendrem que no s’han utilitzat durant el curs, per la qual cosa tampoc es compatibilitzaran.

Per tal d'expedir el certificat, Campus Digital accedirà a l'assignatura per constatar la veracitat de les dades aportades pel docent en el formulari corresponent i el compliment de les condicions que a continuació es detallen.

Aspectes que es valoraran per a l’obtenció del certificat:

 • Usar Aula digital per explicar el procés de feina de l’alumne amb l’assignatura
 • Emprar alternatives en l’organització de continguts (interfície gràfica d’usuari de l’assignatura)
 • Ús de materials digitals de suport a la docència, de realització pròpia o amb l’ajuda que s’ofereix des del Vicerectorat de Campus Digital i Transmèdia
 • Utilitzar les eines de comunicació
 • Posar a disposició de l'alumnat materials o recursos per facilitar la comprensió dels continguts (per exemple: articles, enllaços a documents, presentacions de l'assignatura, vídeos, altres materials multimèdia)

Utilització de diferents eines a través de la plataforma, per proposar activitats d'aprenentatge, fer-ne el seguiment i l'avaluació i fomentar la participació de l'alumnat 

Com es valoren aquests aspectes?

Els criteris que se segueixen per valorar les assignatures, a partir del curs 2019-2020, es duran a terme d’acord amb l’ús que es fa de la plataforma Aula digital (i altres possibles eines externes):

1. Orientacions per als estudiants

Els estudiants empren Aula digital com a eina de treball amb cada assignatura. El que se n’espera, en cada una d’aquestes assignatures, és el que hi ha previst en la guia docent, que està publicada en el web, en obert de la UIB, en la secció Estudia a la UIB.

Amb l’objectiu de valorar la transparència pel que fa al procés de treball que se segueix en cada assignatura valorarem positivament els aspectes següents:

 • Enllaç a la guia docent a través d’un apartat de fàcil accés, des de cada assignatura: 1 punt
 • Explicació usant text dels punts més destacables de la guia, des d’Aula digital i en apartat de fàcil accés: 1 punt
 • Explicació, emprant vídeo, per presentar l’assignatura i explicar-ne el procés de treball: 2 punts
 • Utilització de les eines d’Aula digital per a la planificació/gestió de l’assignatura: eines per a l’organització de l’assignatura (gestió de tutories, gestió de grups, ús del calendari, ús d’assistència…): 1 punt per cada eina que s’empri

2. Utilització d’eines de comunicació

Les eines de comunicació afavoreixen la interacció entre el professor i l'alumne i, també, entre els estudiants; ens permeten, entre altres opcions, fer tutories electròniques individualitzades, notificar i comentar aspectes organitzatius de l’assignatura, resoldre els dubtes plantejats pels estudiants, etc. Les eines de comunicació que es tenen en compte per dur a terme el barem són les següents (es comptabilitzarà 1 punt per a cada una de les que s’usin):

 • Tauler d'anuncis
 • Fòrum general
 • Comunicació per grups
 • Correu institucional i/o correu intern d’Aula digital

3. Ús de la interfície d’usuari

Aula digital permet presentar els continguts de forma seguida, un sota l’altre. Aquest format és el més habitual. El seu ús és correcte i no suposa major o menor puntuació per a aquest certificat.

En cas d’utilitzar altres formats (de botons, de graella, d’un tema per pestanya, etc.) s’obtindrà un punt extra.

4. Activitats d’aprenentatge

Entenem per activitat d’aprenentatge aquelles propostes docents dirigides a l’alumnat, encaminades a l’adquisició de determinats continguts i a la consecució dels objectius establerts. Aquestes activitats s’han de dur a terme utilitzant alguna de les eines disponibles a Aula digital, com per exemple:

 • Fòrum
 • Wiki
 • Glossari
 • Base de dades

La valoració d’aquest apartat es farà de la manera següent:

 • 1 punt per cada activitat feta, amb un màxim de 4 punts
 • 1 punt per cada eina diferent emprada. S’obtindrà un punt extra per a les eines de Base de dades i SCORM, per la seva major dificultat d’ús, amb un màxim de 4 punts

5. Entrega d’activitats i avaluació

Es tracta de la utilització d’eines que tenen per finalitat l’entrega de treballs realitzats per l’alumnat o bé eines que permeten l’avaluació dels continguts adquirits.

 • Tasques
 • Qüestionaris
 • Taller

La valoració d’aquest apartat es farà de la manera següent:

 • 1 punt per cada activitat feta, amb un màxim de 4 punts
 • 1 punt per cada eina diferent emprada. S’obtindrà un punt extra per a les eines Qüestionaris i Taller, per la seva major dificultat d’ús, amb un màxim de 4 punts

6. Recursos (materials per aprendre)

Per afavorir l’aprenentatge dels estudiants, cal posar al seu abast materials que desenvolupin els continguts de l’assignatura, o materials complementaris que ajudin a aprofundir en els temes o ampliar-los.

Tant els materials de continguts bàsics com els d’ampliació poden abraçar diversos tipus i formats: documents de text, enllaços a pàgines web, presentacions, animacions, vídeos, etc.

Aquests materials poden ser d’elaboració pròpia o amb l’ajuda que s’ofereix des del Vicerectorat de Campus Digital i Transmèdia, o bé aliena. 

La valoració d’aquest apartat es farà en funció de la quantitat de recursos que hi ha disponibles a l’assignatura i el seu format.

En el cas de documents de text (PDF, word, PPT, etc.) i enllaços externs, se seguirà la puntuació següent:

Menys de 10 De 10 a 20 De 21 a 40 De 41 a 50 Més de 50
1 punt 2 punts 3 punts 4 punts 5 punts

Per a altres tipus de formats:

 • 3 punts extra si teniu PDF interactiu
 • 2 punts per cada vídeo d’elaboració pròpia
 • 3 punts per cada vídeo interactiu d’elaboració pròpia (on s’hagin usat eines que possibilitin la interacció de l’alumne amb el vídeo; per exemple, Edpuzzle o vídeos 360º amb zones interactives, etc.)
 • 2 punts per cada podcast d’elaboració pròpia

7. Utilització d'eines externes a Aula digital

Es tindrà en compte la creació i utilització d’eines digitals externes a Aula digital (blocs, xarxes socials, marcadors). Només formaran part d’aquest recompte si l’eina és creada/gestionada pel professorat i/o alumnat de l’assignatura amb una finalitat didàctica.

Per poder fer-ne la valoració, els enllaços d’aquesta eina han d’estar disponibles a Aula digital o bé especificar-ho al camp d’Observacions generals de la sol·licitud.

La valoració d’aquest apartat es farà de la manera següent:

 • 1 punt per cada activitat feta, amb un màxim de 4 punts
 • 1 punt per cada eina diferent emprada, amb un màxim de 4 punts

8. Utilització de material que no compleix l’acord d’ús d’Aula digital

En el cas d’emprar materials sobre els quals no es tenen drets, amb la qual cosa s’incompleix, per tant, l’acord signat pel docent, no s’obtindrà el certificat. 

Es pot fer la sol·licitud corresponent a través d’UIBdigital un cop acabat el semestre en què s’imparteix l’assignatura. Un cop rebuda la sol·licitud, Campus Digital hi accedirà per revisar les dades que heu emplenat.

Per tal d’obtenir el certificat, s’ha d’aconseguir, almenys, una puntuació total de 12 per a les assignatures de 6 crèdits, i de 10 per a les de 3 o 3,5 crèdits.

No se certifiquen les assignatures corresponents a Treball Final de Grau ni de Treball Final de Màster. Els espais per a aquestes s’utilitzen, bàsicament, per a la comunicació amb els alumnes, per tutoritzar i per a l’entrega dels treballs. Per tant, no són assignatures amb docència i, com a conseqüència, l’ús que es fa de les eines d’Aula digital, i d’altres, no compleix les condicions mínimes requerides.