Escoltar

Certificats

Certificació d’ús de les TIC com a element de millora i d'innovació docent


D’acord amb el que s'ha establert en el FOU 347 (acord executiu pel qual es regula l’activitat docent a les assignatures de les titulacions de grau), i tal com es va aprovar a la sessió ordinària del Consell de Direcció del dia 15 de maig de 2012, Campus Digital emetrà la certificació de l’ús de les TIC com a element de millora i d’innovació docent, per tal de reconèixer la seva especial dedicació al professorat que hagi demostrat aquests mèrits.

Aquest certificat és el resultat d’una valoració objectiva de l’ús de les TIC a la docència, fent especial èmfasi en la quantitat i diversitat de les eines que s'empren dins Aula digital. Les activitats que no tinguin ni ús ni registre no formaran part del recompte per a l’obtenció d’aquest certificat. De la mateixa manera, aquells recursos (documents, enllaços…) que no siguin visibles per als estudiants entendrem que no han estat utilitzats durant el curs, per la qual cosa tampoc comptabilitzaran.

Per tal d'expedir el certificat, el servei de Campus Digital accedirà a l'assignatura per constatar la veracitat de les dades aportades pel docent en el formulari corresponent i el compliment de les condicions que a continuació es detallen.

Aspectes que es valoraran per a l’obtenció del certificat:

 • Emprar les eines de comunicació per a la tutorització.

 • Posar a disposició de l'alumnat materials o recursos per facilitar la comprensió dels continguts (per exemple: articles, enllaços a documents, presentacions de l'assignatura, vídeos, altres materials multimèdia).

 • Utilització de diferents eines a través de la plataforma, per proposar activitats d'aprenentatge, fer-ne el seguiment i l'avaluació i fomentar la participació de l'alumnat.

Com es valoren aquests aspectes?

Els criteris que se segueixen per valorar les assignatures a partir del curs 2018-19, es duran a terme d’acord amb l’ús que es fa de la plataforma Aula digital (i altres possibles eines externes):

1. Utilització d’eines de comunicació

Les eines de comunicació afavoreixen la interacció entre el professor i l'alumne i, també, entre els estudiants; ens permeten, entre altres opcions, realitzar tutories electròniques individualitzades, notificar i comentar aspectes organitzatius de l’assignatura, resoldre els dubtes plantejats pels estudiants, etc. Les eines de comunicació que es tenen en compte per a la baremació són les següents i es comptabilitzaran 2 punts per a cada una de les que s’usin:

  • Tauler d'anuncis

  • Fòrum general

  • Comunicació per grups

  • Correu institucional i/o correu intern d'Aula digital

2. Activitats d’aprenentatge

Entenem per activitat d’aprenentatge aquelles propostes docents dirigides a l’alumnat i encaminades a l’adquisició de determinats continguts i a la consecució dels objectius establerts. Aquestes activitats s’han de dur a terme utilitzant alguna de les eines disponibles a Moodle, com per exemple:

  • Fòrum

  • Wiki

  • Glossari

  • Base de dades

La valoració d’aquest apartat es farà de la manera següent:

  • 1 punt per a cada activitat realitzada.

  • 1 punt per a cada eina diferent emprada. S’obtindrà un punt extra per a les eines de Base de dades i SCORM, per la seva major dificultat d’ús. 

3. Entrega d’activitats i avaluació

Es tracta de la utilització d’eines que tenen per finalitat l’entrega de treballs realitzats per l’alumnat o bé eines que permeten l’avaluació dels continguts adquirits.

  • Tasques

  • Qüestionaris

  • Taller

La valoració d’aquest apartat es farà de la manera següent:

  • 1 punt per a cada activitat realitzada.

  • 1 punt per a cada eina diferent emprada. S’obtindrà un punt extra per a les eines Qüestionaris i Taller, per la seva major dificultat d’ús. 

4. Recursos

Els recursos poden ser materials d’elaboració pròpia en què s’ofereix a l’alumnat el desenvolupament dels continguts de l’assignatura, o materials complementaris que aprofundeixen en els continguts de l’assignatura, o que els amplien, i que poden ser d’elaboració pròpia o aliena. Tant els materials de continguts bàsics com els d’ampliació poden abraçar diversos tipus i formats: documents de text, enllaços a pàgines web, presentacions, animacions, vídeos, etc.

La valoració d’aquest apartat es farà en funció de la quantitat de recursos que hi ha disponibles a l’assignatura:

Menys de 10 De 10 a 20 De 21 a 40 De 41 a 50 Més de 50
1 punt 2 punts 3 punts 4 punts 5 punts

 

5. Utilització d'eines externes a Aula digital

Es tindrà en compte la creació i utilització d’eines digitals externes a Aula digital (blogs, xarxes socials, marcadors). Només formaran part d’aquest recompte si l’eina és creada/gestionada pel professorat i/o alumnat de l’assignatura amb una finalitat didàctica.

Per poder fer-ne la valoració, els enllaços d’aquesta eina han d’estar disponibles a Aula digital o bé especificar-ho al camp d’Observacions generals de la sol·licitud.

Es pot fer la sol·licitud corresponent a través d’UIBdigital un vegada acabat el semestre en què s'imparteix l'assignatura. Un cop rebuda la sol·licitud, el servei de Campus Digital hi accedirà per revisar les dades que heu emplenat.

Per tal d’obtenir el certificat, s’ha d’aconseguir, almenys, una puntuació total de 15 per a les assignatures de 6 crèdits, i de 12 per a les de 3 crèdits.

No se certificaran les assignatures corresponents a Treball Final de Grau i de Màster. Els espais per a aquestes s’utilitzen, bàsicament, per a la comunicació amb els alumnes, per tutoritzar i per a l’entrega dels treballs. Per tant, no són assignatures amb docència i, com a conseqüència, l’ús que es fa de les eines d'Aula digital, i d’altres, no compleix les condicions mínimes requerides.

Accés als criteris que s'han seguit per a la valoració de les assignatures, fins al curs 2017-2018 (inclòs)